بیمارستان شهدای تجریش

شرح پروژه

اصلاح مدلسازی و واقعیت مجازی بیمارستان آموزشی درمانی 540 تختخوابی با زیربنای 58هزار مترمربع

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Go to Top