مجموعه تجاری اداری مگاپارس

شرح پروژه

طراحی، چیدمان، مدلسازی و واقعیت مجازی بام سبز و محوطه مجتمع تجاری اداری مگاپارس

کارفرما

شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس
Go to Top