مصلی بزرگ امام خمینی

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات رواق شرقی مصلی بزرگ امام خمینی

کارفرما

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی
Go to Top