باشــگاه ساحلـی خانوادگـی نمک‌آبـرود

شرح پروژه

مدلسازی و واقعیت مجازی باشگاه ساحلی نمک آبرود در بخش‌های خانوادگی ، بانوان و آقایان به متراژ 50 هزارمترمربع

کارفرما

شرکت عمران و مسکن شمال
Go to Top