Project Description

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات رواق‌ شرقی مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

جزئیات پروژه

کارفرما

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی

پیمانکار

شرکت ملی ساختمان

آرسان سرمایه -- آرسان سرمایه - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - BIM , VR , شرکت BIM , شرکت VR , مدلسازی اطلاعات ساختمان , مدل سازی اطلاعات ساختمان , واقعیت مجازی , شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان , شرکت مدل سازی اطلاعات ساختمان ,- مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM - واقعیت مجازی - VR - شرکت BIM - آرسان سرمایه یک شرکت bim پیشرو در ارائه خدمات bim مدلسازی اطلاعات ساختمان و VR  واقعیت مجازی - و همچنین انجام پروژه های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim و انجام پروژه های VR  واقعیت مجازی - شرکت های bim - شرکت bim - لیست نرم افزارهای bim - انجام پروژه bim - درباره bim - پروژه های bim - مدل سازی اطلاعات ساختمان -