مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM

انجام پروژه های مدل سازی اطلاعات ساختمان و واقعیت مجازی

آرسان سرمایه

آرسان سرمایه

آرسان‌ سرمایه یک شرکت فعال در حوزه ساخت‌ و‌ ساز و فناوری‌های نوین مربوط به آن، مانند BIM  و VR می‌باشد.

شرکت BIM

انجام پروژه های BIM

انجام پروژه های VR

مدل سازی اطلاعات ساختمان

و واقعیت مجازی

آرسان سرمایه راهی آسان برای تصویر پروژه رویایی شما