مجتمع اداری تجاری گلستان

شرح پروژه

مدلسازی اطلاعات و واقعیت مجازی مجتمع اداری تجاری گلستان به متراژ 173 هزار متر مربع

کارفرما

ابنیه فنی تهران