ترم 3 دوره آموزشی BIM Coordinator – دوره کارآموزی یک ماهه